WET FINANCIEEL TOEZICHT

Op 1 januari 2007 is de Wet op het financieel toezicht(Wft) in werking getreden. Deze wet eist dat alle bedrijven die actief zijn in de financiële dienstverlening, een vergunning moeten hebben.  De Wft regelt ook aan welke eisen u moet voldoen voor een vergunning. Dat zijn onder andere eisen op het terrein van vakbekwaamheid en zorgplicht.

De Wft stelt vakbekwaamheidseisen; elke financiële dienstverlener moet kunnen aantonen dat zijn medewerkers die klantcontact hebben deskundig genoeg zijn. Die vakbekwaamheid kan hij aantonen met diploma’s, die aan de Wft-eisen voldoen. Voor tussenpersonen en adviseurs zijn dergelijke diploma’s zelfs bijna altijd vereist.
Naast diploma-eisen die gelden vanaf 1 januari 2006, zijn er ook doorlopende vakbekwaamheidseisen, de zogeheten permanente educatie (PE). PE heeft tot doel de vakinhoudelijke deskundigheid op peil te houden die nodig is voor de beroepsuitoefening van financiële dienstverleners

PE in 2014 (onderstaande tekst komt van de site van het CDFD

Per 1 januari 2014 worden nieuwe spelregels van kracht voor het onderdeel vakbekwaamheid binnen de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het traject naar nieuwe Wft-diploma’s kan van financiële dienstverleners diverse acties vragen, zoals:
• een nieuw of aanvullend examen afleggen,
• bestaande en oude diploma’s en (PE-)certificaten omwisselen,
• een procedure voor Erkenning van Verworven Competenties (EVC) doorlopen.

Op de speciale themapagina vakbekwaamheid na 2013 geeft het CDFD uitleg over wie in welk geval waaraan moet voldoen om tijdig te beschikken over de juiste diploma’s. De informatie is van belang voor uw beroepsuitoefening: lees ze zorgvuldig door!

 

Kijk voor een overzicht van vereiste diploma’s op de site van het CDFD.

CONTRACTEN

De Wet Financieel Toezicht heeft buiten de vereiste diploma’s ook andere regels die samenhangen met het aannemen van nieuw personeel. U dient er bijvoorbeeld op toe te zien dat de betrouwbaarheid van deze personen “buiten twijfel staat”. Om hier zeker van te zijn dient ieder nieuw personeelslid een Verklaring Omtrent het Gedrag te kunnen overleggen. 
 

SALARISSEN

Salarissen in de financiële dienstverlening staan momenteel vaak ter discussie. Onder meer wordt er, mede door de nieuwe wetgeving,  afscheid genomen van provisie-regelingen. Daarnaast zijn in het verleden verdiende salarissen vaak niet meer mogelijk in de huidige markt.
Assured heeft een groot netwerk en weet wat er in de branche speelt. U kunt altijd bij ons terecht voor het inwinnen van advies.